Ты родился в 40-х

Открытка с DVD диском
Открытка «Ты родился в 1940»
490 a
Открытка «Ты родился в 1940»
image: otkrytka-ty-rodilsia-v-1940-p-493.jpg
Открытка «Ты родился в 1941»
490 a
Открытка «Ты родился в 1941»
image: otkrytka-ty-rodilsia-v-1941-p-569.jpg
Открытка «Ты родился в 1942»
490 a
Открытка «Ты родился в 1942»
image: otkrytka-ty-rodilsia-v-1942-p-150.jpg
Открытка «Ты родился в 1943»
490 a
Открытка «Ты родился в 1943»
image: otkrytka-ty-rodilsia-v-1943-p-452.jpg
Открытка «Ты родился в 1944»
490 a
Открытка «Ты родился в 1944»
image: otkrytka-ty-rodilsia-v-1944-p-278.jpg
Открытка «Ты родился в 1945»
490 a
Открытка «Ты родился в 1945»
image: otkrytka-ty-rodilsia-v-1945-p-943.jpg
Открытка «Ты родился в 1946»
490 a
Открытка «Ты родился в 1946»
image: otkrytka-ty-rodilsia-v-1946-p-466.jpg
Открытка «Ты родился в 1947»
490 a
Открытка «Ты родился в 1947»
image: otkrytka-ty-rodilsia-v-1947-p-771.jpg
Открытка «Ты родился в 1948»
490 a
Открытка «Ты родился в 1948»
image: otkrytka-ty-rodilsia-v-1948-p-902.jpg
Открытка «Ты родился в 1949»
490 a
Открытка «Ты родился в 1949»
image: otkrytka-ty-rodilsia-v-1949-p-138.jpg