Ты родился в 50-х

Открытка с DVD диском
Открытка «Ты родился в 1950»
490 a
Открытка «Ты родился в 1950»
image: otkrytka-ty-rodilsia-v-1950-p-977.jpg
Открытка «Ты родился в 1951»
490 a
Открытка «Ты родился в 1951»
image: otkrytka-ty-rodilsia-v-1951-p-335.jpg
Открытка «Ты родился в 1952»
490 a
Открытка «Ты родился в 1952»
image: otkrytka-ty-rodilsia-v-1952-p-849.jpg
Открытка «Ты родился в 1953»
490 a
Открытка «Ты родился в 1953»
image: otkrytka-ty-rodilsia-v-1953-p-617.jpg
Открытка «Ты родился в 1954»
490 a
Открытка «Ты родился в 1954»
image: otkrytka-ty-rodilsia-v-1954-p-665.jpg
Открытка «Ты родился в 1955»
490 a
Открытка «Ты родился в 1955»
image: otkrytka-ty-rodilsia-v-1955-p-485.jpg
Открытка «Ты родился в 1956»
490 a
Открытка «Ты родился в 1956»
image: otkrytka-ty-rodilsia-v-1956-p-617.jpg
Открытка «Ты родился в 1957»
490 a
Открытка «Ты родился в 1957»
image: otkrytka-ty-rodilsia-v-1957-p-194.jpg
Открытка «Ты родился в 1958»
490 a
Открытка «Ты родился в 1958»
image: otkrytka-ty-rodilsia-v-1958-p-360.jpg
Открытка «Ты родился в 1959»
490 a
Открытка «Ты родился в 1959»
image: otkrytka-ty-rodilsia-v-1959-p-923.jpg