Ты родился в 80-х

Открытка с DVD диском
Открытка «Ты родился в 1980»
490 a
Открытка «Ты родился в 1980»
image: otkrytka-ty-rodilsia-v-1980-p-982.jpg
Открытка «Ты родился в 1981»
490 a
Открытка «Ты родился в 1981»
image: otkrytka-ty-rodilsia-v-1981-p-491.jpg
Открытка «Ты родился в 1982»
490 a
Открытка «Ты родился в 1982»
image: otkrytka-ty-rodilsia-v-1982-p-987.jpg
Открытка «Ты родился в 1983»
490 a
Открытка «Ты родился в 1983»
image: otkrytka-ty-rodilsia-v-1983-p-274.jpg
Открытка «Ты родился в 1984»
490 a
Открытка «Ты родился в 1984»
image: otkrytka-ty-rodilsia-v-1984-p-302.jpg
Открытка «Ты родился в 1985»
490 a
Открытка «Ты родился в 1985»
image: otkrytka-ty-rodilsia-v-1985-p-564.jpg
Открытка «Ты родился в 1986»
490 a
Открытка «Ты родился в 1986»
image: otkrytka-ty-rodilsia-v-1986-p-614.jpg
Открытка «Ты родился в 1987
490 a
Открытка «Ты родился в 1987
image: otkrytka-ty-rodilsia-v-1987-p-695.jpg
Открытка «Ты родился в 1988»
490 a
Открытка «Ты родился в 1988»
image: otkrytka-ty-rodilsia-v-1988-p-887.jpg
Открытка «Ты родился в 1989»
490 a
Открытка «Ты родился в 1989»
image: otkrytka-ty-rodilsia-v-1989-p-344.jpg