Ты родился в 30-х

Открытка с DVD диском
Открытка «Ты родился в 1934»
490 a
Открытка «Ты родился в 1934»
image: otkrytka-ty-rodilsia-v-1934-p-626.jpg
Открытка «Ты родился в 1935»
490 a
Открытка «Ты родился в 1935»
image: otkrytka-ty-rodilsia-v-1935-p-189.jpg
Открытка «Ты родился в 1936»
490 a
Открытка «Ты родился в 1936»
image: otkrytka-ty-rodilsia-v-1936-p-637.jpg
Открытка «Ты родился в 1937»
490 a
Открытка «Ты родился в 1937»
image: otkrytka-ty-rodilsia-v-1937-p-934.jpg
Открытка «Ты родился в 1938»
490 a
Открытка «Ты родился в 1938»
image: otkrytka-ty-rodilsia-v-1938-p-353.jpg
Открытка «Ты родился в 1939»
490 a
Открытка «Ты родился в 1939»
image: otkrytka-ty-rodilsia-v-1939-p-885.jpg
Открытка «Ты родился в 1960»
490 a
Открытка «Ты родился в 1960»
image: otkrytka-ty-rodilsia-v-1960-p-688.jpg
Открытка «Ты родился в 1961»
490 a
Открытка «Ты родился в 1961»
image: otkrytka-ty-rodilsia-v-1961-p-242.jpg